Lịch Trực MOD

                                          MANAGEMENT ON DUTY
LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC CỦA TRƯỞNG BỘ PHẬN
Date: Từ ngày : 01/12/2019 đến ngày 31/12/2019
No. Name Position Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Đỗ Thị Hồi Trợ lý GM OFF OH OH OH OH MOD OH OFF OH OH OH MOD OH OH OFF OH OH OH OH OH OH M OH OH OH OH OH OH OFF MOD OH
2 Lê Ly Na Quản lý dịch vụ OFF MOD OH OH OH OH OH OFF OH OH OH OH MOD OH OFF OH OH OH OH OH OH A OH OH OH OH OH OH OFF OH OH
3 Trịnh Mai Thảo Kế toán trưởng OFF OH MOD OH OH OH OH OFF OH OH OH OH OH MOD OFF OH OH OH OH OH OH E OH OH OH OH OH OH OFF OH OH
4 Nguyễn Cát Duy Đức Trưởng P. Thu mua OFF OH OH MOD OH OH OH OFF OH OH OH OH OH OH M OH OH OH OH OH OH OFF MOD OH OH OH OH OH E OH OH
5 Trần Thị Mộng Trúc Trưởng P. Kinh doanh OFF OH OH OH MOD OH OH OFF OH OH OH OH OH OH A OH OH OH OH OH MOD OFF OH OH OH OH OH OH OFF OH OH
6 Lê Duy Khải Trưởng P. CNTT E OH OH OH OH OH OH OFF OH OH OH OH OH OH E OH OH OH OH OH OH OFF OH OH MOD OH OH OH OFF OH OH
7 Nguyễn Phước Tuấn Bếp trưởng OFF OH OH OH OH OH MOD OFF OH OH MOD OH OH OH OFF MOD OH OH OH OH OH OFF OH OH OH OH MOD OH OFF OH OH
8 Nguyễn Duy Phương Trưởng BP. Tiền sảnh OFF OH OH OH OH OH OH M OH OH OH OH OH OH OFF OH MOD OH OH OH OH OFF OH OH OH MOD OH OH OFF OH OH
9 Lê Quốc Tuấn Trưởng BP. Kỹ thuật OFF OH OH OH OH OH OH A OH OH OH OH OH OH OFF OH OH MOD OH OH OH OFF OH OH OH OH OH MOD OFF OH OH
10 Phạm Lệ Phương Trưởng BP. Buồng Phòng OFF OH OH OH OH OH OH E OH OH OH OH OH OH OFF OH OH OH MOD OH OH OFF OH OH OH OH OH OH A OH OH
11 Nguyễn Xuân Hòa Trưởng BP. Bảo vệ M OH OH OH OH OH OH OFF MOD OH OH OH OH OH OFF OH OH OH OH MOD OH OFF OH OH OH OH OH OH M OH OH
12 Nguyễn Văn Khoa Phụ trách BP. Ẩm thực A OH OH OH OH OH OH OFF OH MOD OH OH OH OH OFF OH OH OH OH OH OH OFF OH MOD OH OH OH OH OFF OH MOD
                                          MANAGEMENT ON DUTY
LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC CỦA TRƯỞNG BỘ PHẬN
Date: Từ ngày : 01/11/2019 đến ngày 30/11/2019
No. Name Position Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Đỗ Thị Hồi Trợ lý GM OH OH A OH OH OH OH OH OH OFF OH OH MOD OH OH OFF OH OH OH OH OH MOD OFF OH OH OH OH OH OH
2 Lê Ly Na Quản lý dịch vụ OH OH OFF MOD OH OH OH OH OH OFF OH OH OH MOD OH OH OFF OH OH OH OH OH OH M OH OH OH OH OH OH
3 Trịnh Mai Thảo Kế toán trưởng OH OH OFF OH MOD OH OH OH OH OFF OH OH OH OH MOD OH OFF OH OH OH OH OH OH A OH OH OH OH OH OH
4 Nguyễn Cát Duy Đức Trưởng P. Thu mua OH OH OFF OH OH MOD OH OH OH OFF OH OH OH OH OH MOD OFF OH OH OH OH OH OH E OH OH OH OH OH OH
5 Trần Thị Mộng Trúc Trưởng P. Kinh doanh OH OH OFF OH OH OH MOD OH OH OFF OH OH OH OH OH OH M OH OH OH OH OH OH OFF MOD OH OH OH OH OH
6 Lê Duy Khải Trưởng P. CNTT OH OH OFF OH OH OH OH MOD OH OFF OH OH OH OH OH OH A OH OH OH OH OH OH OFF OH MOD OH OH OH OH
7 Nguyễn Phước Tuấn Bếp trưởng OH OH OFF OH OH OH OH OH OH OFF OH MOD OH OH OH OH E OH OH OH OH OH OH OFF OH OH MOD OH OH OH
8 Nguyễn Duy Phương Trưởng BP. Tiền sảnh OH OH OFF OH OH OH OH OH MOD OFF OH OH OH OH OH OH OFF MOD OH OH OH OH OH OFF OH OH OH MOD OH OH
9 Lê Quốc Tuấn Trưởng BP. Kỹ thuật MOD OH OFF OH OH OH OH OH OH E OH OH OH OH OH OH OFF OH MOD OH OH OH OH OFF OH OH OH OH MOD OH
10 Phạm Lệ Phương Trưởng BP. Buồng Phòng OH MOD OFF OH OH OH OH OH OH M OH OH OH OH OH OH OFF OH OH MOD OH OH OH OFF OH OH OH OH OH MOD
11 Nguyễn Xuân Hòa Trưởng BP. Bảo vệ OH OH E OH OH OH OH OH OH A OH OH OH OH OH OH OFF OH OH OH MOD OH OH OFF OH OH OH OH OH OH
12 Nguyễn Văn Khoa Phụ trách BP. Ẩm thực OH OH M OH OH OH OH OH OH OFF MOD OH OH OH OH OH OFF OH OH OH OH MOD OH OFF OH OH OH OH OH OH