Lịch Trực MOD

                                          MANAGEMENT ON DUTY
LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC CỦA TRƯỞNG BỘ PHẬN  THÁNG 2/2020
Chiều Thứ bảy; Sáng + Chiều Chủ nhật hàng tuần
No. Name Position Sat Sun Mon Tue Sat Sun Sat Sun Sat Sun Mon Sat
1 2 3 4 8 9 15 16 22 23 24 29
1 Đỗ Thị Hồi Trợ lý GM OH OFF OH OH OH M OH OFF OH OFF OH OH
2 Lê Ly Na Quản lý dịch vụ OH OFF OH OH OH A OH OFF OH OFF OH OH
3 Trịnh Mai Thảo Kế toán trưởng OH OFF OH OH A OFF OH OFF OH OFF OH OH
4 Nguyễn Cát Duy Đức Trưởng P. Thu mua OH OFF OH OH OH OFF A OFF OH OFF OH OH
5 Trần Thị Mộng Trúc Trưởng P. Kinh doanh OH OFF OH OH OH OFF OH OFF A OFF OH OH
6 Lê Duy Khải Trưởng P. CNTT OH OFF OH OH OH OFF OH OFF OH OFF OH A
7 Nguyễn Phước Tuấn Bếp trưởng MOD OFF OH OH OH MOD OH OFF OH OFF MOD OH
8 Nguyễn Duy Phương Trưởng BP. Tiền sảnh OH M OH OH OH OFF OH OFF OH M OH OH
9 Lê Quốc Tuấn Trưởng BP. Kỹ thuật OH A OH OH OH OFF OH OFF OH OFF OH OH
10 Phạm Lệ Phương Trưởng BP. Buồng Phòng OH E OH OH OH OFF OH OFF OH A OH OH
11 Nguyễn Xuân Hòa Trưởng BP. Bảo vệ OH OFF MOD OH OH OFF OH A OH OFF OH OH
12 Nguyễn Văn Khoa Phụ trách BP. Ẩm thực OH OFF OH MOD OH OFF OH M OH OFF OH OH

No.

Name

Position

Fri

Sat

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

30

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

1

Đỗ Thị Hồi

Trợ lý GM

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

MOD

OH

2

Lê Ly Na

Quản lý dịch vụ

OFF

OFF

OFF

M

OFF

OFF

OH

OH

3

Trịnh Mai Thảo

Kế toán trưởng

M

OFF

OFF

OFF

OFF

A

OH

OH

4

Nguyễn Cát Duy Đức

Trưởng P. Thu mua

OFF

M

OFF

OFF

OFF

E

OH

OH

5

Trần Thị Mộng Trúc

Trưởng P. Kinh doanh

OFF

OFF

M

OFF

OFF

OFF

OH

OH

6

Lê Duy Khải

Trưởng P. CNTT

OFF

OFF

A

OFF

OFF

OFF

OH

MOD

7

Nguyễn Phước Tuấn

Bếp trưởng

OFF

OFF

OFF

OFF

E

OFF

OH

OH

8

Nguyễn Duy Phương

Trưởng BP. Tiền sảnh

A

OFF

OFF

OFF

M

OFF

OH

OH

9

Lê Quốc Tuấn

Trưởng BP. Kỹ thuật

E

OFF

OFF

A

OFF

OFF

OH

OH

10

Phạm Lệ Phương

Trưởng BP. Buồng Phòng

OFF

A

OFF

OFF

OFF

M

OH

OH

11

Nguyễn Xuân Hòa

Trưởng BP. Bảo vệ

OFF

OFF

MOD

E

OFF

OFF

OH

OH

12

Nguyễn Văn Khoa

Phụ trách BP. Ẩm thực

OFF

E

OFF

OFF

A

OFF

OH

OH

No. Name Position Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Đỗ Thị Hồi Trợ lý GM OFF OH OH OH OFF OH OH MOD OH OH OH OFF OH OH OH OH OH OH M OH OH OH OH
2 Lê Ly Na Quản lý dịch vụ M OH OH OH OFF OH OH OH MOD OH OH OFF OH OH OH OH OH OH A OH OH OH OH
3 Trịnh Mai Thảo Kế toán trưởng A OH OH OH OFF OH OH OH OH OH MOD OFF OH OH OH OH OH OH E OH OH OH OH
4 Nguyễn Cát Duy Đức Trưởng P. Thu mua E OH OH OH OFF OH OH OH OH OH OH M OH OH OH OH OH OH OFF MOD OH OH OH
5 Trần Thị Mộng Trúc Trưởng P. Kinh doanh OFF MOD OH OH OFF OH OH OH OH OH OH E OH OH OH OH OH OH OFF OH MOD OH OH
6 Lê Duy Khải Trưởng P. CNTT OFF OH MOD OH OFF OH OH OH OH OH OH A OH OH OH OH OH OH OFF OH OH MOD OH
7 Nguyễn Phước Tuấn Bếp trưởng OFF OH OH MOD OFF OH OH OH OH MOD OH OFF MOD OH OH OH OH OH OFF OH OH OH MOD
8 Nguyễn Duy Phương Trưởng BP. Tiền sảnh OFF OH OH OH M OH OH OH OH OH OH OFF OH MOD OH OH OH OH OFF OH OH OH OH
9 Lê Quốc Tuấn Trưởng BP. Kỹ thuật OFF OH OH OH A OH OH OH OH OH OH OFF OH OH MOD OH OH OH OFF OH OH OH OH
10 Phạm Lệ Phương Trưởng BP. Buồng Phòng OFF OH OH OH E OH OH OH OH OH OH OFF OH OH OH MOD OH OH OFF OH OH OH OH
11 Nguyễn Xuân Hòa Trưởng BP. Bảo vệ OFF OH OH OH OFF MOD OH OH OH OH OH OFF OH OH OH OH MOD OH OFF OH OH OH OH
12 Nguyễn Văn Khoa Phụ trách BP. Ẩm thực OFF OH OH OH OFF OH MOD OH OH OH OH OFF OH OH OH OH OH MOD OFF OH OH OH OH

 

                                          MANAGEMENT ON DUTY
LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC CỦA TRƯỞNG BỘ PHẬN
Date: Từ ngày : 01/12/2019 đến ngày 31/12/2019
No. Name Position Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Đỗ Thị Hồi Trợ lý GM OFF OH OH OH OH MOD OH OFF OH OH OH MOD OH OH OFF OH OH OH OH OH OH M OH OH OH OH OH OH OFF MOD OH
2 Lê Ly Na Quản lý dịch vụ OFF MOD OH OH OH OH OH OFF OH OH OH OH MOD OH OFF OH OH OH OH OH OH A OH OH OH OH OH OH OFF OH OH
3 Trịnh Mai Thảo Kế toán trưởng OFF OH MOD OH OH OH OH OFF OH OH OH OH OH MOD OFF OH OH OH OH OH OH E OH OH OH OH OH OH OFF OH OH
4 Nguyễn Cát Duy Đức Trưởng P. Thu mua OFF OH OH MOD OH OH OH OFF OH OH OH OH OH OH M OH OH OH OH OH OH OFF MOD OH OH OH OH OH E OH OH
5 Trần Thị Mộng Trúc Trưởng P. Kinh doanh OFF OH OH OH MOD OH OH OFF OH OH OH OH OH OH A OH OH OH OH OH MOD OFF OH OH OH OH OH OH OFF OH OH
6 Lê Duy Khải Trưởng P. CNTT E OH OH OH OH OH OH OFF OH OH OH OH OH OH E OH OH OH OH OH OH OFF OH OH MOD OH OH OH OFF OH OH
7 Nguyễn Phước Tuấn Bếp trưởng OFF OH OH OH OH OH MOD OFF OH OH MOD OH OH OH OFF MOD OH OH OH OH OH OFF OH OH OH OH MOD OH OFF OH OH
8 Nguyễn Duy Phương Trưởng BP. Tiền sảnh OFF OH OH OH OH OH OH M OH OH OH OH OH OH OFF OH MOD OH OH OH OH OFF OH OH OH MOD OH OH OFF OH OH
9 Lê Quốc Tuấn Trưởng BP. Kỹ thuật OFF OH OH OH OH OH OH A OH OH OH OH OH OH OFF OH OH MOD OH OH OH OFF OH OH OH OH OH MOD OFF OH OH
10 Phạm Lệ Phương Trưởng BP. Buồng Phòng OFF OH OH OH OH OH OH E OH OH OH OH OH OH OFF OH OH OH MOD OH OH OFF OH OH OH OH OH OH A OH OH
11 Nguyễn Xuân Hòa Trưởng BP. Bảo vệ M OH OH OH OH OH OH OFF MOD OH OH OH OH OH OFF OH OH OH OH MOD OH OFF OH OH OH OH OH OH M OH OH
12 Nguyễn Văn Khoa Phụ trách BP. Ẩm thực A OH OH OH OH OH OH OFF OH MOD OH OH OH OH OFF OH OH OH OH OH OH OFF OH MOD OH OH OH OH OFF OH MOD
                                          MANAGEMENT ON DUTY
LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC CỦA TRƯỞNG BỘ PHẬN
Date: Từ ngày : 01/11/2019 đến ngày 30/11/2019
No. Name Position Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Đỗ Thị Hồi Trợ lý GM OH OH A OH OH OH OH OH OH OFF OH OH MOD OH OH OFF OH OH OH OH OH MOD OFF OH OH OH OH OH OH
2 Lê Ly Na Quản lý dịch vụ OH OH OFF MOD OH OH OH OH OH OFF OH OH OH MOD OH OH OFF OH OH OH OH OH OH M OH OH OH OH OH OH
3 Trịnh Mai Thảo Kế toán trưởng OH OH OFF OH MOD OH OH OH OH OFF OH OH OH OH MOD OH OFF OH OH OH OH OH OH A OH OH OH OH OH OH
4 Nguyễn Cát Duy Đức Trưởng P. Thu mua OH OH OFF OH OH MOD OH OH OH OFF OH OH OH OH OH MOD OFF OH OH OH OH OH OH E OH OH OH OH OH OH
5 Trần Thị Mộng Trúc Trưởng P. Kinh doanh OH OH OFF OH OH OH MOD OH OH OFF OH OH OH OH OH OH M OH OH OH OH OH OH OFF MOD OH OH OH OH OH
6 Lê Duy Khải Trưởng P. CNTT OH OH OFF OH OH OH OH MOD OH OFF OH OH OH OH OH OH A OH OH OH OH OH OH OFF OH MOD OH OH OH OH
7 Nguyễn Phước Tuấn Bếp trưởng OH OH OFF OH OH OH OH OH OH OFF OH MOD OH OH OH OH E OH OH OH OH OH OH OFF OH OH MOD OH OH OH
8 Nguyễn Duy Phương Trưởng BP. Tiền sảnh OH OH OFF OH OH OH OH OH MOD OFF OH OH OH OH OH OH OFF MOD OH OH OH OH OH OFF OH OH OH MOD OH OH
9 Lê Quốc Tuấn Trưởng BP. Kỹ thuật MOD OH OFF OH OH OH OH OH OH E OH OH OH OH OH OH OFF OH MOD OH OH OH OH OFF OH OH OH OH MOD OH
10 Phạm Lệ Phương Trưởng BP. Buồng Phòng OH MOD OFF OH OH OH OH OH OH M OH OH OH OH OH OH OFF OH OH MOD OH OH OH OFF OH OH OH OH OH MOD
11 Nguyễn Xuân Hòa Trưởng BP. Bảo vệ OH OH E OH OH OH OH OH OH A OH OH OH OH OH OH OFF OH OH OH MOD OH OH OFF OH OH OH OH OH OH
12 Nguyễn Văn Khoa Phụ trách BP. Ẩm thực OH OH M OH OH OH OH OH OH OFF MOD OH OH OH OH OH OFF OH OH OH OH MOD OH OFF OH OH OH OH OH OH